SIA „TOPO DATI” sniegto pakalpojumu izcenojumi Limbažu novadā

 

 

Pakalpojumu izcenojumi pielietojami apkalpojot mērniecībā licencētus/sertificētus komersantus, arhitektus un teritorijas plānotājus, pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveide un uzturēšana pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi.

 

Nr.

p. k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena, EUR

bez PVN

Cena, EUR ar PVN 21%

Topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, ievadīšana  datu planšetēs un reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai

1.1.

objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts

25,00

30,25

1.2.

objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts

14,00

16,94

1.3.

objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts

14,00

16,94

1.4.

objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha

15,00

18,15

Inženierkomunikāciju izpildmērījumu plāna pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs un reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai

 

2.1.

trases garums līdz 30m

5,00

6,05

2.2.

trases garums no 30 līdz 300 m

5,00

6,05

2.3.

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

10,00

 

12,10

2.4.

objektam, kura platību mēra ha (viens objekts)

5,00

6,05

Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

3.1.

viens objekts

3,00

3,63

Vienas būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

4.1.

viens objekts

3,00

3,63

Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta reģistrācija

5.1.

viens objekts (plānojums vai projekts)

15,00

18,15

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam  (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

6.1.

objektam ar platību līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts

0,00

0,00

Informācijas izsniegšana zemes vienības robežplānu sagatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos, vienā zemes vienībā:

7.1.

viena zemes vienība

0,00

0,00

Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana digitālā formātā

8.1.

objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts

0,00

0,00

8.2.

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha

0,00

0,00