SIA „TOPO DATI” sniegto pakalpojumu izcenojumi Apes novadā

 

2011.gada 09.jūnijs

 

Pakalpojumu izcenojumi pielietojami apkalpojot mērniecībā licencētus/sertificētus komersantus, arhitektus un teritorijas plānotājus, pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveide un uzturēšana pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi.

 

 

N.p.k.

Pakalpojums

EUR

PVN* 21%

kopā ar PVN EUR

1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: **
1.1. objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

Viens objekts

15.37

3.23

18.60

1.2. objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

Viens objekts

18.21

3.82

22.03

1.3. Objekta platība virs 0.5 ha
1.3.1. objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)

Viens objekts

23.90

5.02

28.92

1.3.2. objekta platība no 1.0 ha līdz 10.0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 1.0 ha

1 ha

5.55

1.17

6.72

1.3.3. objekta platība no 10.0 ha līdz 20.0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 10.0 ha

1 ha

3.70

0.78

4.48

1.3.4. objekta platība virs 20.0 ha, papildus par katru nākamo ha virs 20.0 ha

1 ha

2.77

0.58

3.35

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: **
2.1. inženiertīklu pieslēgums līdz 30 m

Viens objekts

5.69

1.19

6.88

2.2. trases garums no 30 līdz 300 m

Viens objekts

9.96

2.09

12.05

2.3. trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

100 m

2.85

0.60

3.45

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:

Viens objekts

6.40

1.34

7.74

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē:

Viens objekts

8.96

1.88

10.84

5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai

Viens objekts

8.11

1.70

9.81

6. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
6.1. pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot)

Viens objekts

17.07

3.58

20.65

6.2. pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha

1 ha

2.13

0.45

2.58

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos:
7.1. viena zemes vienība, neatkarīgi no tās platības

1 zemes vienība

2.56

0.54

3.10

7.2. objekts, kas aptver vairākas zemes vienības, līdz 25 ha (ieskaitot)

Viens objekts

2.85

0.60

3.44

7.3. par katru nākamo ha virs 25 ha

1 ha

0.07

0.01

0.08

 

 

Visiem pašvaldības pasūtījumiem izcenojumam pielietojams koeficients 0.5.

 

*  – Pievienotās vērtības nodoklis.

** – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

 

SIA „TOPO DATI” valdes loceklis

09.06.2011.