Limbažu novadā

printer SIA „TOPO DATI” sniegto pakalpojumu izcenojumi Limbažu novadā

 

 

Pakalpojumu izcenojumi pielietojami apkalpojot mērniecībā licencētus/sertificētus komersantus, arhitektus un teritorijas plānotājus, pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveide un uzturēšana pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi.

 

N.p.k. Pakalpojums

Izcenojumi*

LVL

Izcenojumi*

EUR

PVN* 21%EUR Izcenoju-mi kopā ar PVN EUR
1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: **
1.1. objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

Viens objekts

10.10

14.37

3.02

17.39

1.2. objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

Viens objekts

11.80

16.79

3.53

20.32

1.3. objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)

Viens objekts

15.10

21.49

4.51

26.00

1.4. objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha

1 ha

3.60

5.12

1.08

6.20

1.5. Maksimālā cena par vienu objektu

Viens objekts

90.00

128.06

26.89

154.95

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai: **
2.1. Trases garums no 0 līdz 30 m

Viens objekts

3.80

5.41

1.14

6.54

2.2. trases garums no 30 līdz 300 m

Viens objekts

5.10

7.26

1.52

8.78

2.3. trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

100 m

1.60

2.28

0.48

2.75

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
3.1. viens objekts

Viens objekts

4.80

6.83

1.43

8.26

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē:
4.1. viens objekts

Viens objekts

6.00

8.54

1.79

10.33

5. Ielu sarkano līniju pārbaude novada teritorijas detālajos plānojumos (digitālā veidā), ievadīšana datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai:
5.1. viens sarkanās līnijas koordinēts punkts 

Viens punkts

2.10

2.99

0.63

3.62

6. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam:
6.1. pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot)

Viens objekts

7.00

9.96

2.09

12.05

6.2. pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha

1 ha

1.40

1.99

0.42

2.41

7. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:
7.1. objekts, zemes ierīcības projekts

Viens ZIP

5.70

8.11

1.70

9.81

7.2. objekts, detālplānojums

Viens detalplānojums

6.30

8.96

1.88

10.85

8. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos:
8.1. viens objekts

Viens objekts

1.80

2.56

0.54

3.10

 

 

*  - pakalpojuma izmaksās nav iekļauts Pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

** – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

 

SIA „TOPO DATI” valdes loceklis

05.01.2012.