Atskaite par paveikto uz 11.12.2019.

•Izveidotā risinājums datu izgūšanas automatizēšanai no sentinel HUB servisa ar iespēju izvēlēties teritoriju, laika periodu un maksimālo mākoņainumu, datu atlase un analīze.

•Projekta vajadzībām izveidotās PostgreSQL 12 datubāze ar PostGIS 3 paplašinājumu un tabulām, LVM cirsmu poligonu, harvestera produkcijas failu un Sentinel datu apkopošanai, datu apkopošana.

•Izmatojot datu izgūšanas risinājumu datubāzē apkopoti 70GB rastru faili ar  Sentinel 2 datiem, LVM cirsmu teritorijās par periodu no 2016 gada augustu un septembri (pirms cirsmu izstrādes). Procesā tiek veikta datu klāsterizācija.