Sējas novadā

SIA „TOPO DATI” sniegto pakalpojumu izcenojumi Sējas novadāprinter

Izcenojuma veids Mērvienība Izcenojums eur bez PVN
  1. Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, ievadīšana planšetēs
objekts 35
1.1. Papildus maksa par platību – Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, ievadīšana planšetēs hektārs 20
  1. Izpilddokumentācijas pieņemšana, pārbaude un ievadīšana planšetēs
objekts 20
2.1. Papildus maksa par garumu izpilddokumentācijas pieņemšana, pārbaude un ievadīšana planšetēs 1 metrs 0,10
  1. Detālplānojuma vai ZIP reģistrācija, ievadīšana datubāzē
1 objekts 50
  1. Galveno būvasu ienešana datubāzē
1 objekts 30
  1. Atkārtota pārbaude (jebkurš objekts pēc kļūdu novēršanas, neatkarīgi no platības)
1 objekts 20
  1. Jebkuras citas informācijas izsniegšana, kontrole vai pārbaude
objekts 50
6.1. Papildu maksa par platību 1 hektārs 20
6.2. Papildu maksa par garumu, ja nepiemēro platības izcenojumu 6.1. 1 metrs 0,10

(piemērs – 0.3 hektāra pasūtījums – kopējā cena = 35+0.3*20=41 + PVN)