Priekules novadā

printer

SIA „TOPO DATI” sniegto pakalpojumu izcenojumi Priekules novadā

 

2011.gada 01.janvārī

 

Pakalpojumu izcenojumi pielietojami apkalpojot mērniecībā licencētus/sertificētus komersantus, arhitektus un teritorijas plānotājus, pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveide un uzturēšana pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi.

 

N.p.k

.

Pakalpojums Izcenoju mi Ls PVN** 21% Ls Izcenojumi kopā ar PVN Ls Izcenojumi kopā ar PVN EUR
1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano

līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:

       
  objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot) , viens objekts

9.90

2.08

11.98

17.05

  objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts

11.40

2.39

13.79

19.62

  objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts

14.60

3.07

17.67

25.14

  objekta platība no 1.0 ha līdz 10.0ha, papildus par katru nākamo ha

3.60

0.76

4.36

6.20

  objekta platība no 10.1 ha līdz 20.0ha, papildus par katru nākamo ha

2.40

0.50

2.90

4.13

  objekta platība no 20.1 ha līdz 50.0ha, papildus par katru

nākamo ha

1.75

0.37

2.12

3.02

  objekta platība no 50.1 ha līdz 100.0ha, papildus par katru nākamo ha

1.20

0.25

1.45

2.06

  objekta platība no 100.1 ha, papildus par katru nākamo ha

0.60

0.13

0.73

1.04

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu,

pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:

       
  inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts

3.60

0.76

4.36

6.20

  trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts

4.75

1.00

5.75

8.18

  trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m.

1.60

0.34

1.94

2.76

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:        
  viens objekts

4.50

0.95

5.45

7.75

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē:        
  viens objekts

7.20

1.51

8.71

12.39

5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un

nosūtīšanu pašvaldībai:

       
  viens objekts (plānojums vai projekts)

5.70

1.20

6.90

9.82

6. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas

objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

       
  pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts

12.00

2.52

14.52

20.66

  pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha

1.50

0.32

1.83

2.60

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības

darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā:

       
  viens objekts

1.80

0.38

2.18

3.10

Visiem pašvaldības pasūtījumiem izcenojumam pielietojams koeficients 0.5.

 

*  - Pievienotās vērtības nodoklis.

** – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

 

SIA „TOPO DATI” valdes loceklis

01.01.2011.