SIA „TOPO DATI” sniegto pakalpojumu izcenojumi Sējas novadā

Izcenojuma veids Mērvienība

Izcenojums

eur bez PVN

1. Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, ievadīšana planšetēs objekts

35

1.1. Papildus maksa par platību – Topogrāfiskās informācijas pieņemšana, pārbaude, ievadīšana planšetēs hektārs

20

2. Izpilddokumentācijas pieņemšana, pārbaude un ievadīšana planšetēs objekts

20

2.1. Papildus maksa par garumu izpilddokumentācijas pieņemšana, pārbaude un ievadīšana planšetēs 1 metrs

0,10

3. Detālplānojuma vai ZIP reģistrācija, ievadīšana datubāzē 1 objekts

50

4. Galveno būvasu ienešana datubāzē 1 objekts

30

5.   Atkārtota pārbaude (jebkurš objekts pēc kļūdu novēršanas, neatkarīgi no platības) 1 objekts

20

6. Jebkuras citas informācijas izsniegšana, kontrole vai pārbaude objekts

50

6.1. Papildu maksa par platību 1 hektārs

20

6.2. Papildu maksa par garumu, ja nepiemēro platības izcenojumu 6.1. 1 metrs

0,10

(piemērs – 0.3 hektāra pasūtījums – kopējā cena = 35+0.3*20=41 + PVN)