PAKALPOJUMU CENRĀDIS PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITI TUKUMA NOVADĀ

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērv.

Cena (EUR bez PVN)

1.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē *

1.1.

Platība līdz 0,3 ha (ieskaitot)

objekts**

14,00

1.2.

Platība virs 0,3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

objekts

16,00

1.3.

Platība virs 0,5 ha  

1.3.1.

Platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

objekts

21,00

1.3.2.

Objekta platība no 1,0 ha līdz 10,0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 1,0 ha

objekts

6,00

1.3.3.

Objekta platība no 10,0 ha līdz 20,0 ha (ieskaitot), papildus par katru nākamo ha virs 10,0 ha

objekts

4,00

1.3.4.

Objekta platība virs 20,0 ha, papildus par katru nākamo ha virs 20,0 ha

objekts

2,50

1.3.5.

Maksimālā summa par vienu objektu

objekts

128,00

2.

Par izpildmērījuma pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

2.1.

Inženierbūves garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

objekts

5,00

2.2.

Inženierbūves garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

objekts

7,00

2.3.

Inženierbūves garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

objekts

2,50

2.4.

Maksimālā summa par vienu objektu

objekts

85,00

3.

Par galveno būvasu pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

6,50

4.

Par būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

9,00

5.

Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un ievadīšanu Datubāzē

objekts

8,00

6.

Informācijas izsniegšana zemes vienības robežplānu sagatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos, vienā zemes vienībā

6.1.

Viena zemes vienība, neatkarīgi no tās platības

zemes vienība

2,50

6.2.

Objekts, kas aptver vairākas zemes vienības, līdz 25 ha (ieskaitot)

objekts

3,00

6.3.

Par katru nākamo ha virs 25 ha

ha

0,10

7.

Būvju situācijas plāna sagatavošana un izsniegšana***

7.1.

Platībā līdz 1,00 ha (ieskaitot)

objekts

24,00

7.2.

Par katru hektāru virs 1,00 ha

objekts

5,00

8.

Sertificētas personas sagatavota Būvju situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana Datubāzē

objekts

7,00

* Cenrādi lieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrēšanu Datubāzē.

** Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju.

*** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.